‘എനിക്കും ഒരു മരം നമുക്കായ് ഒരു വനം’

ഹരിതസ്പർശം 2024

‘എനിക്കും ഒരു മരം നമുക്കായ് ഒരു വനം’
കേവലം 1001 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഫലവൃക്ഷം പരിപാലിക്കാം. ഒരാൾക്ക് പല വൃക്ഷങ്ങളോ പലർക്കും ചേർന്ന് ഒരു മരമോ സ്പോൺസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
തുക DB College Employees Society Ltd no. K 66l
Ac no.67163259610
IFSC SBlN OO70231 ലേക്കും, screen shot 9446125145 എന്ന നമ്പറിലേക്കും അയയ്ക്കുമല്ലോ?

ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം
ഡി. ബി കോളേജ് തലയോലപ്പറമ്പ്.