ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ മാർച്ച് 18 വരെ അപേക്ഷിക്കാം