ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തി.